regulamin

Regulamin sprzedaży i zamawiania online stacjonarnych usług szkoleniowych w ramach korzystania z oferty dostępnej na www.just-be.com.pl :

§ 1. DEFINICJE

Przyjmuje się następujące znaczenia wszystkich definicji, jakich użyto na potrzeby tego regulaminu:
1. Regulamin – zawarty w poniższej treści zbiór zasad dotyczących sprzedaży usług szkoleniowych oraz produktów,
2. Serwis – realizowanie przez Administratora transakcji online w zakresie świadczenia stacjonarnych usług szkoleniowych oraz produktów udostępnionych odbiorcy na łamach strony internetowej dostępnej pod adresem domeny: www.just-be.com.pl
3. Administrator – Vesna Lorenc prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Just Be Vesna Lorenc, ul. Rymkiewicza 8f, 01-644 Warszawa, NIP: 527-226-00-48.
4. Usługi Szkoleniowe i Produkty – sprzedawane i świadczone bezpośrednio przez Administratora lub osoby wskazane przy opisie danych usług, opisane szczegółowo w §4 niniejszego Regulaminu, mające charakter wyłącznie edukacyjny i nie pełni roli psychoterapii, leczenia medycznego lub farmakologicznego.
5. Produkt Bezpłatny – Produkt, który jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu.
6. Webinar – szkolenie, warsztat, coaching lub mentoring organizowane i prowadzone lub współorganizowane przez Just Be, transmitowane w Internecie w czasie rzeczywistym, umożliwiające Klientom interaktywny udział.
7. Klient – osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, przy zastrzeżeniu, iż Klient, mający zamiar korzystania z Serwisu w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub reprezentujący osobę prawną nie jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Osoba reprezentująca osobę prawną przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu jest także obowiązana przesłać na adres siedziby Operatora stosowne pełnomocnictwo do jej reprezentowania.
8. Umowa – umowa cywilnoprawna, do zawarcia której dochodzi poprzez złożenie Zamówienia online, której przedmiotem jest nabycie Usług Szkoleniowych bądź Produktów.
9. Zamówienie – zgłoszenie chęci zakupu Usług Szkoleniowych i Produktów na warunkach określonych ofertą dostępną na stronie http://www.just-be.com.pl/ oraz niniejszym regulaminem, poprzez wypełnienie umieszczonego na stronie formularza zamówienia oraz kliknięcie klawisza akcji potwierdzającego chęć jego wysłania.

§ 2. ZASADY OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki oraz zasady sprzedaży i świadczenia Usług Szkoleniowych i Produktów przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
2. Każda osoba składająca Zamówienie w Serwisie jest zobowiązana zapoznać się z regulaminem.
3. Poprzez złożenie zamówienie w Serwisie Klient potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje go w obowiązującej formie.
4. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Serwisu poprzez zawarcie Umowy na odległość, zawartej pomiędzy Administratorem oraz Klientem.
5. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Serwisem to dowolna graficzna przeglądarka internetowa z włączoną obsługą JavaScript i cookies. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe funkcjonowanie Serwisu, którego przyczyną są nieprawidłowości po stronie Klienta oraz brak spełnienia podstawowych wymagań technicznych.
6. Wszelkie informacje o przerwach technicznych oraz brakach dostępu do Serwisu Administrator będzie publikował na stronie głównej Serwisu.
7. Administrator zastrzega możliwość sporządzenia dla konkretnych Usług świadczonych drogą elektroniczną regulaminów odrębnych od niniejszego. W razie obowiązywania takiego odrębnego regulaminu, postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się w zakresie nieuregulowanym tamtymi regulaminami.

§ 3. ZASADY UDZIAŁU W WARSZTATACH, SZKOLENIACH I COACHINGACH

1. Uczestnicy wszystkich szkoleń i coachingów organizowanych lub współorganizowanych przez Just Be oświadczają, że nie będą ich nagrywać, reprodukować, utrwalać lub rozpowszechniać w jakiejkolwiek formie. Wszystkie materiały szkoleniowe stanowią własność intelektualną ich twórców, są chronione prawem autorskim i udostępniane uczestnikom jedynie do użytku prywatnego. Materiały szkoleniowe nie mogą być sprzedawane, odsprzedawane lub udostępniane publicznie osobom nie biorącym udziału w szkoleniach lub coachingach.
2. Uczestnicy szkoleń i coachingów w Just Be oświadczają, iż rozumieją, że nie zastępują one psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego i mają charakter wyłącznie edukacyjny.
3. Osoby decydujące się na uczestnictwo w szkoleniach lub coachingach Just Be, a będące w trakcie psychoterapii, leczenia medycznego, farmakologicznego, lub cierpiące na jakiekolwiek choroby, są proszone o skonsultowanie się ze swoim lekarzem lub psychoterapeutą przed skorzystaniem z oferty Just Be.
4. Przestępując do usługi online (sesja coachingowa, webinar, szkolenie online) Klient powinien zadbać o łącze internetowe spełniające techniczne wymogi pozwalające na sprawny przebieg sesji online.
5. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany planu, terminu, miejsca szkolenia/coachingu oraz zawiadomienia uczestnika z odpowiednim wyprzedzeniem o zaistniałych zmianach.
6. W przypadku zbyt małej liczby chętnych na dane szkolenie/warsztat, organizator ma prawo do jego odwołania. Osoby, które opłaciły udział w zajęciach tej grupy mają prawo do przeniesienia opłaty na inne szkolenie/warsztat lub ubiegania się o zwrot pieniędzy za odwołane zajęcia.

§ 4. ZAWARCIE UMOWY ORAZ DOSTAWA.

1. Klient składa zamówienie w zakresie wybranych Usług Szkoleniowych bądź Produktów poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia oraz naciśnięcie przycisku „Wyślij zamówienie” na stronie Serwisu.
2. Wysłanie zamówienia wymaga wcześniejszego zaznaczenia pola: „Znam i akceptuję regulamin i politykę prywatności”
3. Klient ma możliwość dokonania płatności za swoje zamówienie za pomocą tradycyjnego przelewu na konto, bądź poprzez autoryzowany system płatności online na zasadach tam opublikowanych.
4.  Po wybraniu opcji „Przelew” oraz wysłaniu kompletnego formularza zamówienia Klient otrzyma automatyczne potwierdzenie za pomocą wiadomości e-mail wraz z danymi do realizacji przelewu, co oznacza prawidłowe złożenie Zamówienia.
5. Do zawarcia Umowy dojdzie: a. w przypadku płatności przelewem po zaksięgowaniu na koncie Administratora wpłaty od Klienta tytułem ceny ustalonej w ramach wybranej Usługi Szkoleniowej bądź Produktu; b. w przypadku płatności online po potwierdzeniu zlecenia wybranej formy płatności na łamach serwisu Operatora i w kwocie odpowiadającej cenie ustalonej w ramach wybranej przez Klienta oferty.
6. Po otrzymaniu płatności Administrator rozpocznie świadczenie usług odpowiednio: a. w przypadku Usług Szkoleniowych w terminie i miejscu ustalonych w ramach oferty opublikowanej na stronie Administratora i w zakresie zamówionego szkolenia; b. w przypadku Produktów w ciągu 14 dni od daty otrzymania płatności Administrator wyśle zamówiony produkt na adres Klienta wskazany w formularzu zamówienia.
7.  Klient po dokonaniu płatności za wybraną u Administratora usługę bądź produkt może otrzymać fakturę elektroniczną w formie pliku PDF wysłanego na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu zamówienia po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania na fakturę e-mailem.

§ 5. ZAKRES SPRZEDAŻY

1. Administrator świadczy stacjonarne Usługi Szkoleniowe oraz sprzedaje Produkty, zestawione na stronie internetowej Serwisu pod adresem domeny: http://www.just-be.com.pl.
2. Świadczenie Usług Szkoleniowych polega na realizowaniu szkoleń oraz warsztatów stacjonarnych w czasie, miejscu i zakresie tematycznym opublikowanym w ramach oferty Administratora.
3. Sprzedaż Produktów polega na udostępnianiu Klientowi autorskich publikacji szkoleniowych w formie plików audio, plików tekstowych bądź plików video stanowiących własność Administratora i dostarczanych Klienowi za pośrednictwem: a. poczty elektronicznej; b. aplikacji do pobierania online (Internet); c. różnych nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, takich jak: DVD, CD, dyski przenośne i wszelkie inne technologiczne rozwiązana umożliwiające cyfrowy zapis.

§ 6. ZMIANY W ZAPISACH REGULAMINU

1. Administrator ma prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie i w dowolnym zakresie, z zastrzeżeniem obowiązującego prawa.
2. Klienci mają prawo i obowiązek zapoznać się ze zmienionym Regulaminem.
3. Zmiany regulaminy stają się skuteczne z dniem ich opublikowania, przy czym nie dotyczą Klientów, którzy zawarli umowę przed ich wprowadzeniem.

§ 7. CENY i PŁATNOŚCI

1. Wszystkie ceny opublikowane w ramach oferty na http://www.just-be.com.pl są cenami brutto wyrażonymi w polskich złotych.
2. W sytuacji kiedy Klient nie odbywa umówionego spotkania, szkolenia, warsztatu bez telefonicznego lub mailowego poinformowania o rezygnacji z zarezerwowanego terminu Administratora minimum 2 dni wcześniej, dokonana opłata za udział nie zostaje zwrócona.

§ 8. ZWROT

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) Klient ma możliwość zwrotu zakupionych produktów w terminie do 14 dni od dnia sprzedaży przy zachowaniu dowodu zakupu, o ile jest konsumentem w rozumieniu przepisów powszechnie obowiązujących.
2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
a. sprzedaży Produktów i świadczenia Usług Szkoleniowych rozpoczętych, za zgodą konsumenta, o której mowa w § 3 ust. 6 Regulaminu, przed upływem 10 dniowego terminu,
b. dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.
3. Zwrotu Klient może dokonać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres Administratora (formularz kontaktu na stronie http://www.just-be.com.pl/, zakładka Kontakt)
4. Administrator dokona zwrotu uiszczonej przez Klienta kwoty pod warunkiem zgłoszenia reklamacji zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu oraz obowiązującego prawa w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia Klienta.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z błędnego wykorzystywania usług oraz produktów zamówionych na łamach Serwisu.

§ 9. GROMADZENIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe klientów wyłącznie na potrzeby realizacji oferty oraz z zachowaniem przepisów prawa i reguł zestawionych w Polityce Prywatności opublikowanej na http://www.just-be.com.pl/
2. Podanie danych osobowych w formularzu zamówienia jest niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu.
3. Dane przesłane przez Klienta powinny umożliwić kontakt oraz skuteczną realizację zamówienia złożonego na http://www.just-be.com.pl/
4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie trudności bądź konsekwencje błędnie podanych danych osobowych oraz teleadresowych w formularzu zamówienia.
5. Administrator zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku otrzymania od Klienta niekompletnych danych  (brak imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu, adresu mailowego), lub gdy dane podane przez Klienta są błędne lub nieprawdziwe.
6. Nie wysłanie przez Klienta danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, uniemożliwia jego realizację. Przesyłanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne.

§ 10. REKLAMACJE

1. Klient ma prawo zgłoszenia reklamacji pod warunkiem dokonania zakupów zgodnie z przepisami niniejszego Regulaminu. Zgłoszenia klient dokonuje za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem w temacie wiadomości REKLAMACJA.
2. Reklamacja może dotyczyć w szczególności:
a. braku zapisu, bądź niskiej jakości technicznej zapisu Produktów,
b. dostawy Produktów,
c. ewentualnych uszkodzeń nośników danych cyfrowych, jeśli zostaną zgłoszone w terminie do 48h od daty otrzymania nośnika. Administrator odpowie na zgłoszone reklamacje w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia.
3. Wszelkie uprawnienia z tytuły reklamacji wygasają po roku od dnia sprzedaży.